ติวเตอร์เคมี

ตามหาติวเตอร์มากประสบการณ์ได้ที่นี่

IMG_0812 (2).jpg

อรวรรณ เทพมณี (บี) (Admin)

ปริญญาตรี: เคมี ศิลปากร เกียรตินิยมอันดับ 2 (ทุน พสวท.)

ปริญญาโทควบเอก: ชีวเคมี มหิดล (อินเตอร์) (กำลังศึกษา)

Grad2.jpg

อรพรรณ เทพมณี (เอ) (รอง Admin)

ปริญญาตรี:  เคมี มศว. เกียรตินิยมอันดับ 1

ปริญญาโท: เคมี มศว. (ทุน สควค.)

ปริญญาโท: Master of Education, Curtin University, Australia (กำลังศึกษา)

Saowapak_Profile picture.png

เสาวภาคย์ ชุ่มวัฒนะ (หมูหยอง) 

ปริญญาตรี: เคมี เกษตรศาสตร์ 

ปริญญาโท: เคมี เกษตรศาสตร์ 

ปริญญาเอก: เคมีเชิงฟิสิกส์ เกษตรศาสตร์

Profile4.jpg

อุษณา แย้มขยัน (หมู) 

ปริญญาตรี: เคมี ศิลปากร 

ปริญญาโท: เคมี (พอลิเมอร์) มหิดล (อินเตอร์) เกรดเฉลี่ย 3.60

Matt_Profile picture.jpg

เมตต์ ด่านธาราเดช (เมตต์) 

ปริญญาตรี:  Liberal Arts and Sciences, University College Maastricht
                      ประเทศเนเธอร์แลนด์ 
(กำลังศึกษา)

Gunchai_Profile picture2.jpeg

กัลป์ไชย รังสิเกรียงไกร (เอม)

ปริญญาตรี:  Chemical engineering, University of Leeds เกรดเฉลี่ย 3.20 (เกียรตินิยมอันดับ2)

ปริญญาโท:  Advanced Chemical engineering, University of Birmingham (กำลังศึกษา)

Chakapong.jpg

จักรพงษ์ อาจคงหาญ (ต้า)

มัธยมปลาย: ราชวินิต เกรดเฉลี่ย 3.80 

ปริญญาตรี:  วิศวกรรมศาสตร์ (เคมี) ม.เกษตร

Udomsuk_edited.jpg

อุดมศักดิ์ กุลครอง (กู้)

มัธยมปลาย:  โรงเรียนนาคประสิทธิ์ จ.นครปฐม

ปริญญาตรี:  สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ปริญญาโท:  บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

Paremai_edited.jpg

ศศิประภา วิลาวัลย์ (แพรไหม) 

มัธยมปลาย: หลักสูตรวิทย์-คณิต โรงเรียนนารีนุกูล จ.อุบลราชธานี 

ปริญญาตรี: สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปริญญาโท: สาขาเคมีศึกษา (การสอนเคมี) คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร (เคยเป็นผู้ดูแลนักเรียนแลกเปลี่ยนจากสิงคโปร์)

ธิดารัตน์.jpg

ธิดารัตน์​ มา​รุ่งเรือง (เม)

ปริญญาตรี:  คณะทันตแพทย​ศาสตร์​ ม.ธรรมศาสตร์ (กำลังศึกษา)

นงลักษณ์.jpg

นงลักษณ์ วิจิตรเลขการ (โอ๋)

ปริญญาตรี:  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Jiraporn_Profile%20picture%20(2)_edited.

จิราพร นามลิวัลย์ (นุ้ย)

ปริญญาตรี:  พยาบาล ม.ขอนแก่น 

ปริญญาตรี (2):  นิติศาสตร์ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

Find Your Experienced Tutors, FIND US TUTOR