ติวเตอร์ของเรา

ตามหาติวเตอร์มากประสบการณ์ได้ที่นี่

กัลป์ไชย รังสิเกรียงไกร (เอม)

 • มัธยมปลาย : หลักสูตรวิทย์-คณิต โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เกรดเฉลี่ย 3.61 

 • ปริญญาตรี : Chemical engineering, University of Leeds เกรดเฉลี่ย 3.20 (เกียรตินิยมอันดับ 2) 

 • ปริญญาโท : Advanced chemical engineering, University of Birmingham (กำลังศึกษา)

 • วิชาและระดับชั้นที่ถนัดสอน :
  - IELTS, TOEIC GAT-Eng
  - ภาษาอังกฤษ Grammar
  - Math, Physics, Chemistry ภาคอินเตอร์ (IGCSE, A-level, SAT)

 • สถานที่ที่สะดวกสอน :
  - กรุงเทพฯ หรือออนไลน์

 • ประสบการณ์สอน
  - Gat-Eng น้องสอบติดธรรมศาสตร์ 2 คน
  - IGCSE Math, Chemistry, Physics
  - IELTS น้องสอบติดมหิดลอินเตอร์ 2คน
  - IELTS น้องสอบติดนักบิน

Transcript ปริญญาตรี

Find Your Experienced Tutors, FIND US TUTOR