ติวเตอร์ของเรา

ตามหาติวเตอร์มากประสบการณ์ได้ที่นี่

Phongphichai_Profile picture.jpeg

พงษ์พิชัย ภูชัน (ตี๋)

 • มัธยมปลาย : หลักสูตรวิทย์-คณิต โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม จ.ขอนแก่น เกรดเฉลี่ย 3.48 

 • ปริญญาตรี : ภาควิชาไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เกรดเฉลี่ย 2.56 
              ทุน Student Pilot Bangkok Airways 2018

 • วิชาและระดับชั้นที่ถนัดสอน :
  - มัธยมศึกษาตอนต้น-ปลาย : ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สำหรับเพิ่มเกรดและสอบเข้ามหาวิทยาลัย
  - มหาวิทยาลัย : แคลคูลัส 1-2-3

 • สถานที่ที่สะดวกสอน :
  - รังสิต ลาดพร้าว หรือตามแนวรถไฟฟ้า

 • ประสบการณ์สอน
  - คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สอบเข้า ม.4 สาธิต มข เตรียมทหาร เตรียมอุดม
  - คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ สอบเข้า มหาวิทยาลัย สัตวแพทย์ มข วิศวะ มข วิศวะ ลาดกระบัง เศรษฐศาสตร์ จุฬา

Transcript ปริญญาตรี

Find Your Experienced Tutors, FIND US TUTOR