ติวเตอร์ของเรา

ตามหาติวเตอร์มากประสบการณ์ได้ที่นี่

Ploy.jpg

พลอย แก้วเกื้อ (พลอย)

 • มัธยมปลาย : โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.ตรัง หลักสูตรวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

 • ปริญญาตรี : ภาควิชาคณิตศาสตร์​ คณะวิทยาศาสตร์​ มหาวิทยาลัย​มหิดล

 • วิชาและระดับชั้นที่ถนัดสอน :
  - คณิตศาสตร์: ระดับอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
  - ภาษาไทย: ระดับอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
  - วาดรูป: ระดับอนุบาล-ประถมศึกษาตอน
  ต้น
  - ว่ายน้ำ: ทุกช่วงอายุ

 • ประสบการณ์การสอน
  - น้องโรงเรียนสามเสน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
  - น้องโรงเรียนสามเสน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รางวัล IMSO 2018 ที่ประเทศจีน
  - น้องโรงเรียนอัสสัมชัญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
  - น้องโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
  - น้องโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

Find Your Experienced Tutors, FIND US TUTOR