ติวเตอร์ของเรา

ตามหาติวเตอร์มากประสบการณ์ได้ที่นี่

Pitipong_Profile Photo.jpg

ปิติพงษ์ เกิดเอี่ยม (เอ็ม)

 • มัธยมปลาย : หลักสูตรวิทย์-คณิต โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เข้าร่วมค่ายสอวน.ฟิสิกส์ ค่าย2

 • ปริญญาตรี : คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกรดเฉลี่ย 2.77

 • วิชาและระดับชั้นที่ถนัดสอน :
  - ฟิสิกส์ม.ต้น ม.ปลาย
  - Physics IGCSE
  - Grammar ภาษาอังกฤษ

 • สถานที่ที่สะดวกสอน :
  - ออนไลน์

 • ประสบการณ์สอน
  ฟิสิกส์ม.ต้น ม.ปลาย
  - Physics IGCSE
  - Grammar ภาษาอังกฤษ

Transcript ปริญญาตรี

TOIEC score

Find Your Experienced Tutors, FIND US TUTOR