ติวเตอร์ของเรา

ตามหาติวเตอร์มากประสบการณ์ได้ที่นี่

Nawat_Profile picture.jpg

นวัต นำเสียง (ไทเกอร์)

 • มัธยมปลาย : หลักสูตรวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เกรดเฉลี่ย 3.36

 • ปริญญาตรี : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

 • วิชาและระดับชั้นที่ถนัดสอน :
  - คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา
  - คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา

 • สถานที่ที่สะดวกสอน :
  - กรุงเทพมหานคร (ฝั่งธนบุรี)

 • ประสบการณ์สอน
  - ติวเด็กสอบติด รร.สตรีวิทยา
  - ติวเพิ่มเกรด รร.สวนกุหลาบ (ม.2/ม.3/ม.4)
  - ติวเพิ่มเกรด รร.เทพศิรินทร์ (ม.2/ม.3)
  - ติวเพิ่มเกรด รร.กรุงเทพคริสเตียน (ป.4)
  - ติวเพิ่มเกรด รร.เซนโยเซฟคอนแวนต์ (ป.4)

Transcript ปริญญาตรี

Find Your Experienced Tutors, FIND US TUTOR