ติวเตอร์ของเรา

ตามหาติวเตอร์มากประสบการณ์ได้ที่นี่

เมตต์ ด่านธาราเดช (เมตต์) 

 • มัธยมปลาย : หลักสูตร Alevel + IGCSE Hebron International School เกรดเฉลี่ย 3.30

 • ปริญญาตรี (กำลังศึกษา) : Liberal Arts and Sciences, University College Maastricht หลักสูตรอินเตอร์ 

 • วิชาและระดับชั้นที่ถนัดสอน :
  - IGCSE ทุกวิชา เพื่อสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยต่างประเทศหรือหลักสูตรอินเตอร์ในประเทศ
  - English Literature + English Language for Higher Education 

 • สถานที่ที่สะดวกสอน :
  - ศาลายา, กรุงเทพฯม ออนไลน์

 • ประสบการณ์สอน
  - MATHS IGCSE น้องจากโรงเรียน St. Andrews
  - CHEMISTRY, BIOLOGY IGCSE

  - English Literature + English Language 

Find Your Experienced Tutors, FIND US TUTOR