ติวเตอร์ของเรา

ตามหาติวเตอร์มากประสบการณ์ได้ที่นี่

จิราพร นามลิวัลย์ (นุ้ย) 

 • มัธยมปลาย : หลักสูตรวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.เลย เกรดเฉลี่ย 3.75

 • ปริญญาตรี : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เกรดเฉลี่ย 3.84 (ศึกษาจบชั้นปีที่ 3 ด้วยเหตุผลด้านสุขภาพ)

 • ปริญญาตรี (2) (กำลังศึกษาชั้นปีที่ 1): คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 • IELTS: 6   TOEFL: 540

 • วิชาและระดับชั้นที่ถนัดสอน :
  -ม.ต้น-ม.ปลาย: คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา 
  -มหาวิทยาลัย:  Anatomy, Biochemistry, Preclinic, Pathology, Psychology, Physiology

 • สถานที่ที่สะดวกสอน :
  - บางนา บางพลี บางเสาธง
  - ตามแนว BTS และ MRT

 • ประสบการณ์สอน :
  - สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย
  -
  Anatomy, Biochemistry, Preclinic, Pathology, Psychology, Physiology ระดับมหาวิทยาลัย

Grade Report ปริญญาตรี

Find Your Experienced Tutors, FIND US TUTOR