ติวเตอร์ของเรา

ตามหาติวเตอร์มากประสบการณ์ได้ที่นี่

Orapin.jpg

อรพินทร์  สอนแสง (เมย์)

 • ปริญญาตรี (กำลังศึกษา) : สาขาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

 • วิชาและระดับชั้นที่ถนัดสอน :
  - ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 6
  - สังคม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 6
  - ติวภาษาไทยและสังคมตั้งแต่พื้นฐาน เพื่อเพิ่มเกรด เตรียมสอบ สอบเข้า สอบ O-NET

 • ประสบการณ์สอน (ภาษาไทยและสังคม) :- ป.3 ญ (พื้นฐาน) มาแตร์
  - ป.3 ช (การบ้าน+เพิ่มพื้นฐาน)ร.ร.เซนต์ฟรังฯ
  - ป.3 (เตรียมสอบ) ร.ร.เซนต์ฟรังฯ
  - ป.3 (เพิ่มเกรด+สอบเข้า สาธิตปทุมวัน) ร.ร มาแตร์
  - ป.6  (ติวสอบม.1 เข้า ร.ร สาธิตเกษตร)  ร.ร.เซนต์ฟรังฯ
  -ป.4 ร.ร.เซนต์ฟรังฯ
  - ป.5 (EP @ปทุม)  ออนไลน์
  - 10 ขวบต่างประเทศ  (ออนไลน์)
  - ม.1 (เพิ่มเกรด ออนไลน์)
  - ม.1 (เพิ่มเกรด) ร.ร ดอนเมืองทหารอากาศ
  - ม.1 (เพิ่มเกรด ) ร.ร สวนกุหลาบ
  - ม.2 (เพิ่มเกรด ร.ร สาธิตวัดพระศรีมหาธาตุฯ
  - ม.2 (เพิ่มเกรด ร.ร สาธิตเกษตร)
  -ม.3 (ติว o-net+สอบเข้า) ร.ร ฤทธิยะวรรณลัย
  - ม.3 (ติวสอบเข้า) ร.ร เซนต์ฟรัง
  - ม.3 (ติวสอบเข้า)  ร.ร สาธิตวัดพระศรี
  - ม.4 (เพิ่มเกรด)  ร.ร สาธิตวัดพระศรี
  - ม. 5 (เตรียมสอบ) ราชวินิต

Find Your Experienced Tutors, FIND US TUTOR