ติวเตอร์ของเรา

ตามหาติวเตอร์มากประสบการณ์ได้ที่นี่

ธนัช ศังขะกฤษณ์ (นัท) 

 • มัธยมปลาย : หลักสูตรวิทย์-คณิต โรงเรียนดรุณาราชบุรี 

 • ปริญญาตรี : ภาควัิชูาฟิิสิกส์์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เกรดเฉลี่ย 3.5 (เกียรตินิยมอันดับ 2)

 • ปริญญาโท (กำลังศึกษา) : ภาควัิชูาฟิิสิกส์์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุรนารี (หลักสูตรอินเตอร์) เกรดเฉลี่ย 3.94
  เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี, ทำการศึกษาวิจัยในประเทศญี่ปุ่นกับสถาบันวิจัยฟิสิกส์นิวเคลียร์แห่งมหาวิทยาลัยโอซาก้้า

 • วิชาและระดับชั้นที่ถนัดสอน :
  - ฟิสิกส์ (มัธยมต้น, มัธยมปลาย, ค่ายสอวน., สอบเข้าโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์)
  - คณิตศาสตร์ (มัธยมต้น, มัธยมปลาย)
  - แคลคูลัส ระดับมหาวิทยาลัย

 • สถานที่ที่สะดวกสอน :
  - นครราชสีมา, ออนไลน์

 • ประสบการณ์สอน
  - ฟิสิกส์ ม.6 น้องสอบติดวิศวะ ม.เกษตรศาสตร์

  - ฟิสิกส์ ม.4-ม.6 น้องสอบติดวิศวะ ม.ธรรมศาสตร์
  - ฟิสิกส์ สอวน. น้องสอบติดทั้งค่ายที่ 1 และค่ายที่ 2

Transcript ปริญญาตรี

Grade Report ปริญญาโท

Find Your Experienced Tutors, FIND US TUTOR