ติวเตอร์ของเรา

ตามหาติวเตอร์มากประสบการณ์ได้ที่นี่

เกศแก้วกัลยา วงษ์สวัสดิ์ (แตงโม)

 • มัธยมปลาย : หลักสูตรวิทย์-คณิต โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ (เป็นหัวหน้าห้อง ประธานนักเรียน) เกรดเฉลี่ย 3.89

 • ปริญญาตรี : จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ทุนการศึกษาเรียนต่อด้านภาษาอังกฤษ จากหนังสือพิมพ์ The nation ที่ Sydney, Australia

 • ปริญญาโท: Biologyม Science, Latvia university (กำลังศึกษา ชั้นปีที่ 1)

 • วิชาและระดับชั้นที่ถนัดสอน :
  - ภาษาอังกฤษ ประถมศึกษา - มหาวิทยาลัย (Writing/ listening/ grammar/ speaking) เน้นทักษะ ทุกด้านเพื่อเตรียมสอบหรือเพื่อเตรียมสมัครงาน
  - วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมปลาย (สอนทัั้งภาคภาษาไทย และ ภาคภาษาอังกฤษ)
  - TOEIC / TOEFL / IELTS

 • สถานที่ที่สะดวกสอน :
  - ออนไลน์

 • ประสบการณ์สอน
  - สอนภาษาอังกฤษแบบตัวต่อตัว ให้กับสถาบัน ธhe MM tutor น้องๆสอบได้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา / โรงเรียนสาธิตราม / โรงเรียนสาธิตเกษตรศาสตร์ / โรงเรียนสาธิต มศว. (ห้องธรรมดา/ EP/ gifted )
  - ประสบการณ์สอนมากกว่า 8 ปี เตรียมตัวให้น้องๆสอบเข้ามากกว่า 20 คน
  - สอน TOEIC ให้กับน้องๆนักศึกษาเพื่อเตรียมใช้คะแนนเข้าทำงาน นักเรียนได้ 600-800 คะแนน
  - สอนวิทยาศาสตร์ (ภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษ) ให้กับน้องๆเตรียมสอบการแข่งขันและสำหรับน้องๆที่อยากเพิ่มเกรด

Transcript ปริญญาตรี

Find Your Experienced Tutors, FIND US TUTOR