ติวเตอร์ของเรา

ตามหาติวเตอร์มากประสบการณ์ได้ที่นี่

Chonticha_Profile picture.jpeg

ชลธิชา เอี่ยมวชิรกุล (จูน)

 • มัธยมปลาย : หลักสูตรวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จุฬาภรราชวิทยาลัย เกรดเฉลี่ย 3.61

 • ปริญญาตรี (กำลังศึกษา) : ภาควิชาเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

 • วิชาและระดับชั้นที่ถนัดสอน :
  - คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษา
  - วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษา​
  - ฟิสิกส์ ระดับชั้น
  มัธยมศึกษา

 • สถานที่ที่สะดวกสอน :
  - มหิดล ศาลายา, แถวศาลายา ,ออนไลน์

 • ประสบการณ์สอน
  - สอนวิทยาศาสตร์ น้องโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สอบเก็บคะแนน 5บท คะแนนเต็ม 1บท ที่เหลือผ่านทุกบท
  - สอนคณิตศาสตร์ น้องโรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ระดับชั้น ป.5 ห้องเพชร เพิ่มคะแนนสอบได้มากขึ้น
  - สอบวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ น้องโรงเรียนหัวบึงทุ่ง นครพนม สอบติดโรงเรียนสตรีวิทยา

Transcript ปริญญาตรี

Find Your Experienced Tutors, FIND US TUTOR