ติวเตอร์ภาษาอังกฤษ

ตามหาติวเตอร์มากประสบการณ์ได้ที่นี่

ภัสรักษ์ รังษีเพชรา (มิ้นท์) 

มัธยมต้น: ห้องเรียนสองภาษา  (Bilingual Program)

มัธยมปลาย: หลักสูตรศิลป์-ภาษาอังกฤษ (ห้องเรียน Gifted) 

ปริญญาตรี: สาขาความสัมพันธ์และกิจการระหว่างประเทศ (International Affairs and Relations) วิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น (หลักสูตรอินเตอร์) 

วิชาและระดับชั้นที่ถนัดสอน :

- สังคมศึกษา ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา, ONET, 9 วิชาสามัญ
- ภาษาอังกฤษ ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา,
 GAT , ONET, 9 วิชาสามัญ, กสพท
- ภาษาอังกฤษ ติวเข้าม.1 และม.4 ห้อง EP และ Gifted, เตรียมทหาร, กพ, สอบเข้าหน่วยงานราชการ

- GED Social Study, GED English (RLA), IGCSE

- History, Business, Economic, Psychology, Geography
- TOEIC Cu-Tep, Tu-Get, CU-AAT (Eng) GMAT Verbal, SAT,GRE, GMAT

- ระดับมหาวิทยาลัย (ในไทย) Business, History, Philosophy, English, Marketing, etc.

- ระดับมหาวิทยาลัย (ต่างประเทศ สอนออนไลน์) Business Law, Human Resources Management, Politic, Economics, Psychology 

เกศแก้วกัลยา วงษ์สวัสดิ์ (แตงโม) 

ปริญญาตรี:  จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม ม.ลาดกระบัง

ปริญญาโท (กำลังศึกษา):  Biology Latvia university

วิชาและระดับชั้นที่ถนัดสอน :

- ภาษาอังกฤษ ประถมศึกษา - มหาวิทยาลัย (Writing/ listening/ grammar/ speaking) เน้นทักษะ ทุกด้านเพื่อเตรียมสอบหรือเพื่อเตรียมสมัครงาน

- วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมปลาย (สอนทัั้งภาคภาษาไทย และ ภาคภาษาอังกฤษ)

- TOEIC / TOEFL / IELTS

มสารัศม์ ภูวพัฒน์ศิรโชค (มะปราง)

ปริญญาตรี:  เอกภาษาอังกฤษ คณะ BA English The Institute of International Studies of Ramkhamhaeng University เกรดเฉลี่ย 3.24 

วิชาและระดับชั้นที่ถนัดสอน :

- ภาษาอังกฤษ ทุกระดับชั้น อนุบาล-วัยทำงาน
- คณิตศาสตร์ ทั้งภาคปกติและอินเตอร์ ระดับอนุบาล-ม.3
- วิทยาศาสตร์ ทั้งภาคปกติและอินเตอร์ ระดับอนุบาล-ม.3

แคทรียา สุดาปัน (แคท)

ปริญญาตรี:  Language and culture อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิชาและระดับชั้นที่ถนัดสอน :

- ภาษาอังกฤษ ม.ต้น, ม.ปลาย, เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย
- English writing and reading
- English conversation ในชีวิตประจำวัน 
- English 
speaking สำหรับสอบ TU-GET, IELTS, TOEIC, CU-TEP, IGCSE, GED 

กัลป์ไชย รังสิเกรียงไกร (เอม)

ปริญญาตรี:  Chemical engineering, University of Leeds เกรดเฉลี่ย 3.20 (เกียรตินิยมอันดับ2)

ปริญญาโท:  Advanced Chemical engineering, University of Birmingham (กำลังศึกษา)

วิชาและระดับชั้นที่ถนัดสอน :

- IELTS, TOEIC GAT-Eng

- ภาษาอังกฤษ Grammar

- Math, Physics, Chemistry ภาคอินเตอร์ (IGCSE, A-level, SAT)

เสาวภาคย์ ชุ่มวัฒนะ (หมูหยอง) 

ปริญญาตรี: เคมี เกษตรศาสตร์ 

ปริญญาโท: เคมี เกษตรศาสตร์ 

ปริญญาเอก: เคมีเชิงฟิสิกส์ เกษตรศาสตร์

วิชาและระดับชั้นที่ถนัดสอน :

- วิทยาศาสตร์ (ม.ต้น ม.ปลาย), GED Science, O-NET ป.6 ม.3

- เคมี (ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. มหาวิทยาลัย), IGCSE Chemistry, SAT Chemistry

- ภาษาอังกฤษ (ม.ต้น ม.ปลาย มหาวิทยาลัย วัยทำงาน), SAT Reading, O-NET ป.6 ม.3

- ภาษาอังกฤษ สำหรับสัมภาษณ์งาน-การทำงาน-ทุนแพทย์เฉพาะทาง

- TOEFL, TOEIC, IELTS, CU-TEP

- ภาษาเยอรมันสำหรับการท่องเที่ยว

เมตต์ ด่านธาราเดช (เมตต์) 

ปริญญาตรี:  Liberal Arts and Sciences, University College Maastricht
                      ประเทศเนเธอร์แลนด์ 
(กำลังศึกษา)

วิชาและระดับชั้นที่ถนัดสอน :

- IGCSE ทุกวิชา สำหรับชีั้นมัธยมศึกษาตอนต้น-ปลาย เพื่อสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
  หรือหลักสูตรอินเตอร์ในประเทศ
English Literature + English Language for Higher Education

อรพรรณ เทพมณี (เอ) (รอง Admin)

ปริญญาตรี:  เคมี มศว. เกียรตินิยมอันดับ 1

ปริญญาโท: เคมี มศว. (ทุน สควค.)

ปริญญาโท: Master of Education, Curtin University, Australia 

วิชาและระดับชั้นที่ถนัดสอน :

- เคมี ม.4-6, Pat2, SAT Chemistry, 9วิชาสามัญ

- เคมี สอบเตรียมทหาร-นายร้อยตำรวจ ชีทไทย/อังกฤษ

- เคมีทั่วไป นศ. ป.ตรี ปี1-2

- อังกฤษ ม.4-6, GAT, 9 วิชาสามัญ

ชนมน ไชยอ่อนแก้ว (มุก) 

ปริญญาตรี: วิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (กำลังศึกษา)

วิชาและระดับชั้นที่ถนัดสอน :

- ประถมศึกษา : ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์

- มัธยมต้น : คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ 

- มหาวิทยาลัย : calculus1, calculus3 (matrix,linear algebra), soil mechanics, foundation engineering, mechanics of solid, physics1 (กลศาสตร์)

พงษ์พิชัย ภูชัน (ตี๋)

มัธยมปลาย: หลักสูตรวิทย์-คณิต โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม จ.ขอนแก่น เกรดเฉลี่ย 3.48

ปริญญาตรี:  วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น เกรดเฉลี่ย 2.56 (ทุน Student Pilot Bangkok Airways 2018)

วิชาและระดับชั้นที่ถนัดสอน :

- มัธยมศึกษาตอนต้น-ปลาย : ฟิสิกส์ คณิต ภาษาอังกฤษ สำหรับเพิ่มเกรดและสอบเข้ามหาวิทยาลัย

- มหาวิทยาลัย : แคลคูลัส 1-2-3

จิราพร นามลิวัลย์ (นุ้ย)

ปริญญาตรี:  พยาบาล ม.ขอนแก่น 

ปริญญาตรี (2):  นิติศาสตร์ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

วิชาและระดับชั้นที่ถนัดสอน :

-ม.ต้น-ม.ปลาย: คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา 

-มหาวิทยาลัย:  Anatomy, Biochemistry, Preclinic, Pathology, Psychology, Physiology

อุษณา แย้มขยัน (หมู) 

ปริญญาตรี: เคมี ศิลปากร 

ปริญญาโท: เคมี (พอลิเมอร์) มหิดล (อินเตอร์) เกรดเฉลี่ย 3.60

วิชาและระดับชั้นที่ถนัดสอน :

- ภาษาอังกฤษระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมปลาย ติวสอบ GAT, 9 วิชาสามัญ, สอบ กพ. และ TOEIC

- วิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมถึงมัธยมปลาย (หลักสูตรไทย/อินเตอร์)

- เคมีและชีววิทยาระดับชั้นมัธยมปลาย (หลักสูตรไทย/อินเตอร์), PAT, 9 วิชาสามัญ

ปิติพงษ์ เกิดเอี่ยม (เอ็ม)

มัธยมปลาย :  หลักสูตรวิทย์-คณิต โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สอวน.ฟิสิกส์ ค่าย 2
ปริญญาตรี :  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

TOIEC Score: 805

วิชาและระดับชั้นที่ถนัดสอน :

- ฟิสิกส์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น-ปลาย
- Physics IGCSE
- Grammar ภาษาอังกฤษ

อรวรรณ เทพมณี (บี) (Admin)

ปริญญาตรี: เคมี ศิลปากร เกียรตินิยมอันดับ 2 (ทุน พสวท.)

ปริญญาโทควบเอก: ชีวเคมี มหิดล (อินเตอร์) (กำลังศึกษา)

วิชาและระดับชั้นที่ถนัดสอน :

- เคมี ม.4-6, Pat2, SAT Chemistry, 9วิชาสามัญ

- เคมี สอบเตรียมทหาร-นายร้อยตำรวจ ชีทไทย/อังกฤษ

- เคมีทั่วไป นศ. ป.ตรี ปี1-2

- อังกฤษ ม.4-6, GAT, 9 วิชาสามัญ

ธนัชพร มณีจักร (ฟัน) 

ปริญญาตรี: อักษรศาสตร์  ม.ศิลปากร เอกภาษาอังกฤษ เกียรตินิยมอันดับ2

ปริญญาโท: University of Lincoln, school of education

วิชาและระดับชั้นที่ถนัดสอน :

- ภาษาอังกฤษ ตั้งแต่เด็กเล็กถึงวัยทำงาน

วณิชชา​ ทิพวรวิมล (การ์ตูน) 

มัธยมปลาย : เอกอังกฤษ-ฝรั่งเศส​ รร.กาญจนา​ภิเษก​วิทยาลัย​ นครปฐม​

ปริญญาตรี: ​ คณะครุศาสตร์​ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิชาและระดับชั้นที่ถนัดสอน :

- ภาษาอังกฤษ ตั้งแต่เด็กเล็กถึงระดับชั้นมัธยม

Krishna Ellainnee (JC) from Philippines

ปริญญาตรี: ​  Bachelor’s Degree in Mechanical Engineering

วิชาและระดับชั้นที่ถนัดสอน :

- Math ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีีที่ 1-6

- Science ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีีที่ 1-6

- English ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีีที่ 1-6

ชลธิชา เกษมุติ (ฟิล์ม) 

มัธยมต้น : General Educational Development, USA

มัธยมปลาย : Thai-German Pre-Engineering School 

ปริญญาตรี: ​  วิทยาลัยการจัดการ ม.แม่ฟ้าหลวง

วิชาและระดับชั้นที่ถนัดสอน :

- ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีีที่ 1-6

- ภาษาอังกฤษ GAT English

- TOIEC วัยทำงาน

ทัตพงศ์ สิริธนาคม (กอล์ฟ)

ปริญญาตรี :​ Assumption University (ABAC) : Business English เกียรตินิยม

วิชาและระดับชั้นที่ถนัดสอน :

- ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-วัยทำงาน

บุณยาพร ควรคิด (น้ำ)

มัธยมศึกษา : โรงเรียนโพธิสารพิทยากร (ผ่านการสอบเทียบ GED) 

ปริญญาตรี :​ สอบติดมหาลัยมหิดลอินเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ เอกชีววิทยา 

วิชาและระดับชั้นที่ถนัดสอน :

- คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
- ภาษาอังกฤษ
 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 6
- GED (Science, Math, Social Studies, Reasoning Through Language Arts)

วิรัลพัชร เจียรธนานันต์ (พิ้ง)

มัธยมศึกษา : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

ปริญญาตรี :​ เอกภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ ม.พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง

ปริญญาโท :​ สาขาภาษาอังกฤษ ม.ธรรมศาสตร์ (กำลังศึกษา)

วิชาและระดับชั้นที่ถนัดสอน :

- ภาษาอังกฤษระดับชั้นอนุบาล/ ประถมศึกษา/ มัธยมศึกษา/ มหาวิทยาลัย
- ติวสอบภาษาอังกฤษ
- ประสบการณ์สอนกว่า2ปี

วิจิตรา โคตรอาษา (ตาล)

มัธยมศึกษา : โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล (ห้องพิเศษวิทย์-คณิต)

ปริญญาตรี :​ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ ม.มหาสารคาม

วิชาและระดับชั้นที่ถนัดสอน :

- ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6

บุณยรัตน์ หมอปาน (โอปอ)

มัธยมศึกษา : โรงเรียนทิวไผ่งาม (2 ภาษา) เคยไปแลกเปลี่ยนที่อเมริกา 1 ปี

ปริญญาตรี :​ คณะการตลาด มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรอินเตอร์) ได้ทุนไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศอินโดนีเชีย 5 เดือน

วิชาและระดับชั้นที่ถนัดสอน :

- ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6

ฐิติวรดา แก้วประสิทธิ์ (เดย์)

มัธยมศึกษา : โรงเรียนศึกษานารี (ห้องเรียนพิเศษวิทย์คณิต) 

ปริญญาตรี :​ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.พระจอมเกล้าธนบุรี (หลักสูตรนานาชาติ) (กำลังศึกษาชั้นปีที่ 1)

วิชาและระดับชั้นที่ถนัดสอน :

- วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา

- คณิตศาสตร์ ระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษา

- ภาษาไทย ะดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษา

- ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษา

อุดมศักดิ์ กุลครอง (กู้)

มัธยมปลาย:  โรงเรียนนาคประสิทธิ์ จ.นครปฐม

ปริญญาตรี:  สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ปริญญาโท:  บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

วิชาและระดับชั้นที่ถนัดสอน :

-คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เคมี 

-ระดับชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น

ศิโรรัตน์ แตรวิจิตร (มด)

มัธยมปลาย:  โรงเรียนพนมสารคาม ‘พนมอดุลวิทยา’ จ.ฉะเชิงเทรา (หลักสูตร IEP)

ปริญญาตรี:  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิชาและระดับชั้นที่ถนัดสอน :

-คณิตศาสตร์ ระดับชั้นอนุบาล-มหาวิทยาลัย
-วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นอนุบาล
-มหาวิทยาลัย

-ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นอนุบาล-มหาวิทยาลัย

Find Your Experienced Tutors, FIND US TUTOR