ติวเตอร์ฟิสิกส์

ตามหาติวเตอร์มากประสบการณ์ได้ที่นี่

อรรคพล เสวันนา (อรรค) 

มัธยมปลาย: โรงเรียนวัดนวลนรดิศ

ปริญญาตรี:  สาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศ ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ชนมน ไชยอ่อนแก้ว (มุก) 

ปริญญาตรี: วิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (กำลังศึกษา)

รัฐธรรมนูญ รัตนโกสุมภ์ (โซดา)

มัธยมปลาย: หลักสูตร GEP โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ปริญญาตรี:  ภาควิชาไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตร บางเขน 

เมตต์ ด่านธาราเดช (เมตต์) 

ปริญญาตรี:  Liberal Arts and Sciences, University College Maastricht
                      ประเทศเนเธอร์แลนด์ 
(กำลังศึกษา)

ธนัช ศังขะกฤษณ์ (นัท) 

ปริญญาตรี: ฟิสิกสั์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เกรดเฉลี่ย 3.50

ปริญญาโท: ฟิสิกสั์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หลักสูตรอินเตอร์ เกรดเฉลี่ย 3.94  (กำลังศึกษา)
ปัจจุบัน: เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี ทำการศึกษาวิจัย
                  ในประเทศญี่ปุ่นกับสถาบันวิจัยฟิสิกส์นิวเคลียร์แห่งมหาวิทยาลัยโอซาก้า

พงษ์พิชัย ภูชัน (ตี๋)

มัธยมปลาย: หลักสูตรวิทย์-คณิต โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม จ.ขอนแก่น เกรดเฉลี่ย 3.48

ปริญญาตรี:  วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น เกรดเฉลี่ย 2.56
                     ทุน Student Pilot Bangkok Airways 2018

กัลป์ไชย รังสิเกรียงไกร (เอม)

ปริญญาตรี:  Chemical engineering, University of Leeds เกรดเฉลี่ย 3.20 (เกียรตินิยมอันดับ2)

ปริญญาโท:  Advanced Chemical engineering, University of Birmingham (กำลังศึกษา)

ปิติพงษ์ เกิดเอี่ยม (เอ็ม)

มัธยมปลาย :  หลักสูตรวิทย์-คณิต โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สอวน.ฟิสิกส์ ค่าย 2
ปริญญาตรี :  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

TOIEC Score: 805

ชลธิชา เอี่ยมวชิรกุล (จูน)

มัธยมปลาย: หลักสูตรวิทย์-คณิต จุฬาภรราชวิทยาลัย เกรดเฉลี่ย 3.61

ปริญญาตรี:  วิศวกรรมเคมี มหิดล (กำลังศึกษา)

จักรพงษ์ อาจคงหาญ (ต้า)

มัธยมปลาย: ราชวินิต เกรดเฉลี่ย 3.80 

ปริญญาตรี:  วิศวกรรมศาสตร์ (เคมี) ม.เกษตร

นภัสสร สารพล (แบม)

มัธยมศึกษา :​ โรงเรียนหอวัง

ปริญญาตรี :​ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีวภาพรังสี ม.เกษตรศาสตร์ (กำลังศึกษา)

ณิชาพัชร์ จันดารักษ์ (แพรพัชร)

มัธยมปลาย: โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

ปริญญาตรี:  คณะศึกษาศาสตร์ เอกคณิตศาสตร์ ม.รามคำแหง (กำลังศึกษาชั้นปีที่ 3)

ธิดารัตน์​ มา​รุ่งเรือง (เม)

ปริญญาตรี:  คณะทันตแพทย​ศาสตร์​ ม.ธรรมศาสตร์ (กำลังศึกษา)

นงลักษณ์ วิจิตรเลขการ (โอ๋)

ปริญญาตรี:  คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

จิราพร นามลิวัลย์ (นุ้ย)

มัธยมปลาย: หลักสูตรวิทย์-คณิต จุฬาภรราชวิทยาลัย เกรดเฉลี่ย 3.75

ปริญญาตรี:  พยาบาล ม.ขอนแก่น 

ปริญญาตรี (2):  นิติศาสตร์ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

Find Your Experienced Tutors, FIND US TUTOR