ติวเตอร์ฟิสิกส์

ตามหาติวเตอร์มากประสบการณ์ได้ที่นี่

Chanamon.jpg

ชนมน ไชยอ่อนแก้ว (มุก) 

ปริญญาตรี: วิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (กำลังศึกษา)

วิชาและระดับชั้นที่ถนัดสอน :

- ประถมศึกษา : ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์

- มัธยมต้น : คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ 

- มหาวิทยาลัย : calculus1, calculus3 (matrix,linear algebra), soil mechanics, foundation engineering, mechanics of solid, physics1 (กลศาสตร์)

Ratthatamanoon_Profile%20picture_edited.

รัฐธรรมนูญ รัตนโกสุมภ์ (โซดา)

มัธยมปลาย: หลักสูตร GEP โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ปริญญาตรี:  ภาควิชาไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตร บางเขน 

วิชาและระดับชั้นที่ถนัดสอน :

- ฟิสิกส์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาและเตรียมสอบเข้า ม.4
- คณิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาและเตรียมสอบเข้า ม.4

Matt_Profile picture.jpg

เมตต์ ด่านธาราเดช (เมตต์) 

ปริญญาตรี:  Liberal Arts and Sciences, University College Maastricht
                      ประเทศเนเธอร์แลนด์ 
(กำลังศึกษา)

วิชาและระดับชั้นที่ถนัดสอน :

- IGCSE ทุกวิชา สำหรับชีั้นมัธยมศึกษาตอนต้น-ปลาย เพื่อสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
  หรือหลักสูตรอินเตอร์ในประเทศ
English Literature + English Language for Higher Education

Thanat_Profile picture.jpg

ธนัช ศังขะกฤษณ์ (นัท) 

ปริญญาตรี: ฟิสิกสั์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เกรดเฉลี่ย 3.50

ปริญญาโท: ฟิสิกสั์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หลักสูตรอินเตอร์ เกรดเฉลี่ย 3.94  (กำลังศึกษา)
ปัจจุบัน: เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี ทำการศึกษาวิจัย
                  ในประเทศญี่ปุ่นกับสถาบันวิจัยฟิสิกส์นิวเคลียร์แห่งมหาวิทยาลัยโอซาก้า

วิชาและระดับชั้นที่ถนัดสอน :

- ฟิสิกส์ (มัธยมต้น, มัธยมปลาย, ค่ายสอวน., สอบเข้าโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์)

- คณิตศาสตร์ (มัธยมต้น, มัธยมปลาย)

- แคลคูลัส ระดับมหาวิทยาลัย

Phongphichai_Profile picture.jpeg

พงษ์พิชัย ภูชัน (ตี๋)

มัธยมปลาย: หลักสูตรวิทย์-คณิต โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม จ.ขอนแก่น เกรดเฉลี่ย 3.48

ปริญญาตรี:  วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น เกรดเฉลี่ย 2.56
                     ทุน Student Pilot Bangkok Airways 2018

วิชาและระดับชั้นที่ถนัดสอน :

- มัธยมศึกษาตอนต้น-ปลาย : ฟิสิกส์ คณิต ภาษาอังกฤษ สำหรับเพิ่มเกรดและสอบเข้ามหาวิทยาลัย

- มหาวิทยาลัย : แคลคูลัส 1-2-3

Gunchai_Profile picture2.jpeg

กัลป์ไชย รังสิเกรียงไกร (เอม)

ปริญญาตรี:  Chemical engineering, University of Leeds เกรดเฉลี่ย 3.20 (เกียรตินิยมอันดับ2)

ปริญญาโท:  Advanced Chemical engineering, University of Birmingham (กำลังศึกษา)

วิชาและระดับชั้นที่ถนัดสอน :

- IELTS, TOEIC GAT-Eng

- ภาษาอังกฤษ Grammar

- Math, Physics, Chemistry ภาคอินเตอร์ (IGCSE, A-level, SAT)

Pitipong_Profile Photo.jpg

ปิติพงษ์ เกิดเอี่ยม (เอ็ม)

มัธยมปลาย :  หลักสูตรวิทย์-คณิต โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สอวน.ฟิสิกส์ ค่าย 2
ปริญญาตรี :  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

TOIEC Score: 805

วิชาและระดับชั้นที่ถนัดสอน :

- ฟิสิกส์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น-ปลาย
- Physics IGCSE
- Grammar ภาษาอังกฤษ

Chonticha_Profile picture.jpeg

ชลธิชา เอี่ยมวชิรกุล (จูน)

มัธยมปลาย: หลักสูตรวิทย์-คณิต จุฬาภรราชวิทยาลัย เกรดเฉลี่ย 3.61

ปริญญาตรี:  วิศวกรรมเคมี มหิดล (กำลังศึกษา)

วิชาและระดับชั้นที่ถนัดสอน :

- คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษา

- วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษา
- ฟิสิกส์ ระดับ
ชั้นมัธยมศึกษา

Jiraporn_Profile%20picture%20(2)_edited.

จิราพร นามลิวัลย์ (นุ้ย)

มัธยมปลาย: หลักสูตรวิทย์-คณิต จุฬาภรราชวิทยาลัย เกรดเฉลี่ย 3.75

ปริญญาตรี:  พยาบาล ม.ขอนแก่น 

ปริญญาตรี (2):  นิติศาสตร์ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

วิชาและระดับชั้นที่ถนัดสอน :

-ม.ต้น-ม.ปลาย: คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา 

-มหาวิทยาลัย:  Anatomy, Biochemistry, Preclinic, Pathology, Psychology, Physiology

Admin กำลังทยอยนำข้อมูลติวเตอร์ลงหน้าเว็บไซต์

แต่เครือข่ายติวเตอร์ของเรามาจากหลากหลายช่องทาง

ทันทีที่ผู้เรียนลงรายละเอียดงาน เราจะให้ข้อมูลติวเตอร์ทางโทรศัพท์หรือทางไลน์โดยตรง

ตามหาติวเตอร์มากประสบการณ์ได้ที่นี่

Find Your Experienced Tutors, FIND US TUTOR