ติวเตอร์วิทยาศาสตร์

ตามหาติวเตอร์มากประสบการณ์ได้ที่นี่

Saowapak_Profile picture.png

เสาวภาคย์ ชุ่มวัฒนะ (หมูหยอง) 

ปริญญาตรี: เคมี เกษตรศาสตร์ 

ปริญญาโท: เคมี เกษตรศาสตร์ 

ปริญญาเอก: เคมีเชิงฟิสิกส์ เกษตรศาสตร์

วิชาและระดับชั้นที่ถนัดสอน :

- วิทยาศาสตร์ (ม.ต้น ม.ปลาย), GED Science, O-NET ป.6 ม.3

- เคมี (ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. มหาวิทยาลัย), IGCSE Chemistry, SAT Chemistry

- ภาษาอังกฤษ (ม.ต้น ม.ปลาย มหาวิทยาลัย วัยทำงาน), SAT Reading, O-NET ป.6 ม.3

- ภาษาอังกฤษ สำหรับสัมภาษณ์งาน-การทำงาน-ทุนแพทย์เฉพาะทาง

- TOEFL, TOEIC, IELTS, CU-TEP

- ภาษาเยอรมันสำหรับการท่องเที่ยว

Chonticha_Profile picture.jpeg

ชลธิชา เอี่ยมวชิรกุล (จูน) 

มัธยมปลาย: หลักสูตรวิทย์-คณิต จุฬาภรราชวิทยาลัย เกรดเฉลี่ย 3.61

ปริญญาตรี:  วิศวกรรมเคมี มหิดล (กำลังศึกษา)

วิชาและระดับชั้นที่ถนัดสอน :

- คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษา

- วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษา
- ฟิสิกส์ ระดับ
ชั้นมัธยมศึกษา

Profile4.jpg

อุษณา แย้มขยัน (หมู) 

ปริญญาตรี: เคมี ศิลปากร 

ปริญญาโท: เคมี (พอลิเมอร์) มหิดล (อินเตอร์) เกรดเฉลี่ย 3.60

วิชาและระดับชั้นที่ถนัดสอน :

- ภาษาอังกฤษระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมปลาย ติวสอบ GAT, 9 วิชาสามัญ, สอบ กพ. และ TOEIC

- วิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมถึงมัธยมปลาย (หลักสูตรไทย/อินเตอร์)

- เคมีและชีววิทยาระดับชั้นมัธยมปลาย (หลักสูตรไทย/อินเตอร์), PAT, 9 วิชาสามัญ

Masarat_Profile picture.jpeg

มสารัศม์ ภูวพัฒน์ศิรโชค (มะปราง)

ปริญญาตรี:  เอกภาษาอังกฤษ คณะ BA English The Institute of International Studies of Ramkhamhaeng University เกรดเฉลี่ย 3.24 

วิชาและระดับชั้นที่ถนัดสอน :

- ภาษาอังกฤษ ทุกระดับชั้น อนุบาล-วัยทำงาน
- คณิตศาสตร์ ทั้งภาคปกติและอินเตอร์ ระดับอนุบาล-ม.3
- วิทยาศาสตร์ ทั้งภาคปกติและอินเตอร์ ระดับอนุบาล-ม.3

Krishna.jpg

Krishna Ellainnee (JC) from Philippines

ปริญญาตรี: ​  Bachelor’s Degree in Mechanical Engineering

วิชาและระดับชั้นที่ถนัดสอน (สอนออนไลน์และใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมด) :

- Math ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีีที่ 1-6 

- Science ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีีที่ 1-6

- English ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีีที่ 1-6

Jiraporn_Profile%20picture%20(2)_edited.

จิราพร นามลิวัลย์ (นุ้ย)

ปริญญาตรี:  พยาบาล ม.ขอนแก่น 

ปริญญาตรี (2):  นิติศาสตร์ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

วิชาและระดับชั้นที่ถนัดสอน :

-ม.ต้น-ม.ปลาย: คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา 

-มหาวิทยาลัย:  Anatomy, Biochemistry, Preclinic, Pathology, Psychology, Physiology

Admin กำลังทยอยนำข้อมูลติวเตอร์ลงหน้าเว็บไซต์

แต่เครือข่ายติวเตอร์ของเรามาจากหลากหลายช่องทาง

ทันทีที่ผู้เรียนลงรายละเอียดงาน เราจะให้ข้อมูลติวเตอร์ทางโทรศัพท์หรือทางไลน์โดยตรง

ตามหาติวเตอร์มากประสบการณ์ได้ที่นี่

Find Your Experienced Tutors, FIND US TUTOR