ติวเตอร์วิทยาศาสตร์

ตามหาติวเตอร์มากประสบการณ์ได้ที่นี่

เสาวภาคย์ ชุ่มวัฒนะ (หมูหยอง) 

ปริญญาตรี: เคมี เกษตรศาสตร์ 

ปริญญาโท: เคมี เกษตรศาสตร์ 

ปริญญาเอก: เคมีเชิงฟิสิกส์ เกษตรศาสตร์

ศศิประภา วิลาวัลย์ (แพรไหม) 

มัธยมปลาย: หลักสูตรวิทย์-คณิต โรงเรียนนารีนุกูล จ.อุบลราชธานี 

ปริญญาตรี: สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปริญญาโท: สาขาเคมีศึกษา (การสอนเคมี) คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร (เคยเป็นผู้ดูแลนักเรียนแลกเปลี่ยนจากสิงคโปร์)

ชลธิชา เอี่ยมวชิรกุล (จูน) 

มัธยมปลาย: หลักสูตรวิทย์-คณิต จุฬาภรราชวิทยาลัย เกรดเฉลี่ย 3.61

ปริญญาตรี:  วิศวกรรมเคมี มหิดล (กำลังศึกษา)

อุษณา แย้มขยัน (หมู) 

ปริญญาตรี: เคมี ศิลปากร 

ปริญญาโท: เคมี (พอลิเมอร์) มหิดล (อินเตอร์) เกรดเฉลี่ย 3.60

มสารัศม์ ภูวพัฒน์ศิรโชค (มะปราง)

ปริญญาตรี:  เอกภาษาอังกฤษ คณะ BA English The Institute of International Studies of Ramkhamhaeng University เกรดเฉลี่ย 3.24 

Krishna Ellainnee (JC) from Philippines

ปริญญาตรี: ​  Bachelor’s Degree in Mechanical Engineering

ศิโรรัตน์ แตรวิจิตร (มด)

มัธยมปลาย:  โรงเรียนพนมสารคาม ‘พนมอดุลวิทยา’ จ.ฉะเชิงเทรา (หลักสูตร IEP)

ปริญญาตรี:  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อุดมศักดิ์ กุลครอง (กู้)

มัธยมปลาย:  โรงเรียนนาคประสิทธิ์ จ.นครปฐม

ปริญญาตรี:  สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ปริญญาโท:  บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

จิราพร นามลิวัลย์ (นุ้ย)

ปริญญาตรี:  พยาบาล ม.ขอนแก่น 

ปริญญาตรี (2):  นิติศาสตร์ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

นภัสสร สารพล (แบม)

มัธยมศึกษา :​ โรงเรียนหอวัง

ปริญญาตรี :​ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีวภาพรังสี ม.เกษตรศาสตร์ (กำลังศึกษา)

ณภาภัช ภูชัยศรีสัมฤทธิ์ (นุ้ยหนุ่ย)

มัธยมศึกษา :​ สายวิทย์-คณิต โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี

ปริญญาตรี :​ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ธิดารัตน์​ มา​รุ่งเรือง (เม)

ปริญญาตรี :​ คณะทันตแพทย​ศาสตร์​ ม.ธรรมศาสตร์ (กำลังศึกษา)

นงลักษณ์ วิจิตรเลขการ (โอ๋)

ปริญญาตรี :​ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปิยะณัฐ ตั้งอมรศิริ (จูน)

มัธยมปลาย :​ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว หลักสูตรวิทย์-คณิต

ปริญญาตรี :​ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ผกามาศ ภู่ทอง (พลอย)

มัธยมปลาย :​ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย

ปริญญาตรี :​ คณะวิทยาศาสตร์ เอกชีววิทยา มศว เกียรตินิยมอันดับ 1

Find Your Experienced Tutors, FIND US TUTOR