รวมข้อสอบเข้า ม.1

โรงเรียนสามเสน

ข้อสอบ Pre-Test รร.สามเสน
ห้องพิเศษ ปี 64 คณิต-วิทย์ ชุดที่ 1

ข้อสอบ Pre-Test รร.สามเสน
ห้องพิเศษ ปี 64 อังกฤษ ชุดที่ 1

เฉลยข้อสอบ Pre-Test รร.สามเสน
ห้องพิเศษ ปี 64 คณิต-วิทย์-อังกฤษ ชุดที่ 1

ข้อสอบ Pre-Test รร.สามเสน
ห้องพิเศษ ปี 64 คณิต-วิทย์ ชุดที่ 2

ข้อสอบ Pre-Test รร.สามเสน
ห้องพิเศษ ปี 64 อังกฤษ ชุดที่ 2

เฉลยข้อสอบ Pre-Test รร.สามเสน
ห้องพิเศษ ปี 64 คณิต-วิทย์-อังกฤษ ชุดที่ 2

โรงเรียนสวนกุหลาบ

ข้อสอบ Pre-Test รร.สวนกุหลาบ ปี 60

ข้อสอบ Pre-Test รร.สวนกุหลาบ
ปี 61 พร้อมเฉลย 

ข้อสอบ Pre-Test รร.สวนกุหลาบ ปี 62

ข้อสอบ Pre-Test รร.สวนกุหลาบ
ปี 64 วิชาคณิตศาสตร์ 

ข้อสอบ Pre-Test รร.สวนกุหลาบ
ปี 64 วิชาภาษาอังกฤษ 

โรงเรียนสตรีวิทยา

ข้อสอบ Pre-Test รร.สตรีวิทย์
ปี 60 พร้อมเฉลย 

ข้อสอบ Pre-Test รร.สตรีวิทย์ ปี 61

ข้อสอบ Pre-Test รร.สตรีวิทย์ ปี 62