ติวเตอร์ภาษาไทย

ตามหาติวเตอร์มากประสบการณ์ได้ที่นี่

Patheera.jpg

ภัทร์ธีรา พ่วงไพบูลย์ (เน็ท)

ปริญญาตรี :​ ครูภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (กำลังศึกษา)

วิชาและระดับชั้นที่ถนัดสอน :

- ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 
- หลักภาษาและวรรณคดี ตามหลักสูตร ทั้งโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน
- ทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน วิชาภาษาไทย และการอ่านวิเคราะห์

Orapin.jpg

อรพินทร์  สอนแสง (เมย์)

ปริญญาตรี :​ เอกภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (กำลังศึกษา)

ปัจจุบัน :​ เป็นติวเตอร์ สถาบันติวแถวเมืองทอง (หน้าโรงเรียนเซนต์ฟรัง)

วิชาและระดับชั้นที่ถนัดสอน :

- ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 
- สังคม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 
- ติวภาษาไทยและสังคมตั้งแต่พื้นฐาน เพื่อเพิ่มเกรด เตรียมสอบ สอบเข้า สอบ O-NET

Renu.jpg

เรณู หันสมร (ตาล)

ปริญญาตรี :​ ครูภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (กำลังศึกษา)

วิชาและระดับชั้นที่ถนัดสอน :

- ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 
- เคยเป็นครูฝึกสอนรายวิชาภาษาไทย ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

Suporn (Ning).jpg

สุพร รอดจากภัย (หนิง) 

ปริญญาตรี :​ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ม.ลาดกระบัง

ปริญญาโท : สาขาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบัน NIDA

วิชาและระดับชั้นที่ถนัดสอน :

- คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 
- ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
- ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

Admin กำลังทยอยนำข้อมูลติวเตอร์ลงหน้าเว็บไซต์

แต่เครือข่ายติวเตอร์ของเรามาจากหลากหลายช่องทาง

ทันทีที่ผู้เรียนลงรายละเอียดงาน เราจะให้ข้อมูลติวเตอร์ทางโทรศัพท์หรือทางไลน์โดยตรง

ตามหาติวเตอร์มากประสบการณ์ได้ที่นี่

Find Your Experienced Tutors, FIND US TUTOR