ติวเตอร์ของเรา

ตามหาติวเตอร์มากประสบการณ์ได้ที่นี่

Profile4.jpg

อุษณา แย้มขยัน (หมู) 

 • มัธยมปลาย : หลักสูตรวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนนักบุญเปโตร เกรดเฉลี่ย 3.52

 • ปริญญาตรี : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 • ปริญญาโท : ภาควิชาเคมี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรอินเตอร์)             เกรดเฉลี่ย 3.60

 • TOEIC : 840

 • วิชาและระดับชั้นที่ถนัดสอน :
  - ภาษาอังกฤษระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมปลาย ติวสอบ GAT, 9 วิชาสามัญ, สอบ กพ. และ TOEIC
  - วิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมถึงมัธยมปลาย (หลักสูตรไทย/อินเตอร์)
  - เคมีและชีววิทยาระดับชั้นมัธยมปลาย (หลักสูตรไทย/อินเตอร์), PAT, 9 วิชาสามัญ

 • สถานที่ที่สะดวกสอน :
  - ศาลายา สามพราน อ้อมใหญ่ ห้างสรรพสินค้า ร้านกาแฟ โรงเรียน มหาวิทยาลัย ตามแนว BTS

 • ประสบการณ์สอน :
  - ติวสอบเข้าภาษาอังกฤษมัธยมปลาย (น้องสอบติดโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม)/ ติวสอบเพิ่มคะแนน TOEIC
  - ติวสอบเพิ่มเกรด/GAT/9วิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมถึงมัธยมปลาย (น้องสอบติด วิศวะไฟฟ้า ม.ลาดกระบัง/การจัดการ ม.ศิลปากร)
  - ติวสอบเพิ่มเกรดวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถม
  - ติวสอบเพิ่มเกรดวิชาเคมี ชีววิทยา ระดับชั้นมัธยมปลาย
  - ติวสอบเพิ่มเกรดวิชา เคมี และ ชีววิทยา หลักสูตรอินเตอร์ MUID

Transcript มัธยมปลาย / ปริญญาตรี / ปริญญาโท

Find Your Experienced Tutors, FIND US TUTOR