ติวเตอร์ของเรา

ตามหาติวเตอร์มากประสบการณ์ได้ที่นี่

อรวรรณ เทพมณี (บี) (Admin)

 • นักศึกษาทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท)

 • มัธยมปลาย : หลักสูตรวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา เกรดเฉลี่ย 3.88

 • ปริญญาตรี : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เกรดเฉลี่ย 3.52 (เกียรตินิยมอันดับ 2)

 • ปริญญาโทควบเอก (กำลังศึกษา) : ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรอินเตอร์)

 • IELTS: 6   TOEFL: 540

 • วิชาและระดับชั้นที่ถนัดสอน :
  - เคมีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6, Pat2, SAT Chemistry, 9วิชาสามัญ, เตรียมทหาร-นายร้อยตำรวจ ชีทไทย/อังกฤษ
  - เคมีทั่วไป สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ปี1-2
  - ภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6, GAT, 9 วิชาสามัญ

 • สถานที่ที่สะดวกสอน :
  - ห้างสรรพสินค้า ร้านกาแฟ คอนโด โรงเรียน มหาวิทยาลัย ย่านสยาม อโศก พร้อมพงษ์ ดินแดง อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย และตามแนว BTS และสอนออนไลน์

 • ประสบการณ์สอน :
       - สอนเคมีและภาษาอังกฤษมานานกว่า 5ปี
       - ติวเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เพื่อเพิ่มเกรด, ติวสอบที่โรงเรียน, ติวสอบตรง (น้องติดวิศวะ เทคโนไทย-ญี่ปุ่น/ ทันตะ ม.รังสิต), Pat2, SAT Chemistry, 9วิชาสามัญ, เตรียมทหาร-นายร้อยตำรวจ ชีทไทย/อังกฤษ น้องโรงเรียนสามเสน เซนต์แกเบรียล ศรีอยุธยา เตรียมพัฒนาการ
       - ติวเคมีทั่วไป สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ปี1-2 น้องคณะวิทยาศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, น้องคณะแพทย์ ม.สยาม ชีทไทย/อังกฤษ น้องคณะวิทยาศาสตร์ ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ น้องหลักสูตร MUIC ม.มหิดล น้องคณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ -ติวอังกฤษเพิ่มเกรด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตรีวิทยา
       - ติวภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6, GAT, 9 วิชาสามัญ น้องซิ่วเข้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำเนาบัตรประชาชน

Transcript มัธยมปลาย

Transcript ปริญญาตรี

Grade Report ปริญญาโท-เอก

อรพรรณ เทพมณี (เอ) (รอง Admin)

 • มัธยมปลาย : หลักสูตรวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา เกรดเฉลี่ย 3.78

 • ปริญญาตรี : การศึกษาบัณฑิต วิทยาศาสตร์-เคมี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เกรดเฉลี่ย 3.70 (เกียรตินิยมอันดับ 1)

 • ปริญญาโท (1) : การศึกษามหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์-เคมี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เกรดเฉลี่ย 3.86
                     ทุนการศึกษาโครงการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค) 
  ระดับปริญญาโททางการศึกษา ประเภท Premium

 • ปริญญาโท (2) : Master of Education, Curtin University, Australia (กำลังศึกษา)
                 ทุนการศึกษาโครงการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค)
   
  ระดับปริญญาโททางการศึกษา ประเภท Super Premium

 • IELTS: 6

 • วิชาและระดับชั้นที่ถนัดสอน :
  - เคมีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6, Pat2, SAT Chemistry, 9วิชาสามัญ, เตรียมทหาร-นายร้อยตำรวจ ชีทไทย/อังกฤษ
  - เคมีทั่วไป สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ปี1-2
  - ภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6, GAT, 9 วิชาสามัญ

 • สถานที่ที่สะดวกสอน :
  - ห้างสรรพสินค้า ร้านกาแฟ คอนโด โรงเรียน มหาวิทยาลัย ย่านสยาม อโศก พร้อมพงษ์ ดินแดง อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย และตามแนว BTS และสอนออนไลน์

 • ประสบการณ์สอน :
       
  ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม (เคมี) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร
       - ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
       - 
  ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม (เคมี) ระดับชั้นมัธยมปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
         ผู้จัดทำรายงานการประชุมนานาชาติ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
         ผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยทางเคมี งานประชุมนานาชาติ Flow Analysis
         ติวเตอร์วิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ เคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 และอุดมศึกษา เพื่อสอบเข้าโรงเรียนและมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ ด้วยประสบการณ์สอนมากกว่า 5 ปี

สำเนาบัตรประชาชน

Transcript มัธยมปลาย

Transcript ปริญญาตรี

Transcript ปริญญาโท

อุษณา แย้มขยัน (หมู) 

 • มัธยมปลาย : หลักสูตรวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนนักบุญเปโตร เกรดเฉลี่ย 3.52

 • ปริญญาตรี : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เกรดเฉลี่ย 2.88

 • ปริญญาโท : ภาควิชาเคมี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรอินเตอร์) เกรดเฉลี่ย 3.60

 • TOEIC : 840

 • วิชาและระดับชั้นที่ถนัดสอน :
  - ภาษาอังกฤษระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมปลาย ติวสอบ GAT, 9 วิชาสามัญ, สอบ กพ. และ TOEIC
  - วิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมถึงมัธยมปลาย (หลักสูตรไทย/อินเตอร์)
  - เคมีและชีววิทยาระดับชั้นมัธยมปลาย (หลักสูตรไทย/อินเตอร์), PAT, 9 วิชาสามัญ

 • สถานที่ที่สะดวกสอน :
  - ศาลายา สามพราน อ้อมใหญ่ ห้างสรรพสินค้า ร้านกาแฟ โรงเรียน มหาวิทยาลัย ตามแนว BTS

 • ประสบการณ์สอน :
  - ติวสอบเข้าภาษาอังกฤษมัธยมปลาย (น้องสอบติดโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม)/ ติวสอบเพิ่มคะแนน TOEIC
  - ติวสอบเพิ่มเกรด/GAT/9วิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมถึงมัธยมปลาย (น้องสอบติด วิศวะไฟฟ้า ม.ลาดกระบัง/การจัดการ ม.ศิลปากร)
  - ติวสอบเพิ่มเกรดวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถม
  - ติวสอบเพิ่มเกรดวิชาเคมี ชีววิทยา ระดับชั้นมัธยมปลาย
  - ติวสอบเพิ่มเกรดวิชา เคมี และ ชีววิทยา หลักสูตรอินเตอร์ MUIDs

สำเนาบัตรประชาชน

Transcript มัธยมปลาย / ปริญญาตรี / ปริญญาโท

ชนมน ไชยอ่อนแก้ว (มุก) 

 • มัธยมปลาย : หลักสูตรวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี เกรดเฉลี่ย 3.25

 • ปริญญาตรี (กำลังศึกษา) : สาขาวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร หลักสูตรอินเตอร์ เกรดเฉลี่ย 2.06

 • วิชาและระดับชั้นที่ถนัดสอน :
  - ประถมศึกษา : ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์
  - มัธยมต้น : คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ 
  - มหาวิทยาลัย : calculus1, calculus3 (matrix,linear algebra), soil mechanics, foundation engineering, mechanics of solid, physics1 (กลศาสตร์)

 • สถานที่ที่สะดวกสอน :
  - ละแวก รังสิต ภายใน ม.ธรรมศาสตร์ หรือบริเวณ ม.ธรรมศาสตร์ ฟิวเจอร์รังสิต

 • ประสบการณ์ทำงาน :
       - ประเมินราคางานโครงสร้าง บริษัท อิตาเลียน-ไทย จำกัด
       - วิศวกรภาคสนาม บริษัท นวกิจอลูมินัม จำกัด มหาชน

สำเนาบัตรประชาชน

Transcript ปริญญาตรี และหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา

อย่าเพิ่งตกใจ!!! ทีมงานติวเตอร์ของเรา ไม่ได้มีแต่นี้

Admin กำลังทยอยนำข้อมูลติวเตอร์ลงหน้าเว็บไซต์

แต่เครือข่ายติวเตอร์ของเรามาจากหลากหลายช่องทาง

ทันทีที่ผู้เรียนลงรายละเอียดงาน เราจะให้ข้อมูลติวเตอร์ทางโทรศัพท์หรือทางไลน์โดยตรง

ตามหาติวเตอร์มากประสบการณ์ได้ที่นี่

Trusted by Students, Parentsand Tutors Throughout the Country