top of page

คลังข้อสอบ สพฐ ป.4-6

วิชาคณิตศาสตร์

แบบทดสอบการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ
วิชาคณิตศาสตร์ ปี 2549 - 2550

แบบทดสอบการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ
วิชาคณิตศาสตร์ ปี 2551 - 2552

แบบทดสอบการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ
วิชาคณิตศาสตร์ ปี 2553 - 2554

แบบทดสอบการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ
วิชาคณิตศาสตร์ ปี 2555 - 2556

แบบทดสอบการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ
วิชาคณิตศาสตร์ ปี 2557 - 2558

แบบทดสอบการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ
วิชาคณิตศาสตร์ ปี 2559 - 2560

แบบทดสอบการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ
วิชาคณิตศาสตร์ ปี 2561

แบบทดสอบการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ
วิชาคณิตศาสตร์ ปี 2562

วิชาวิทยาศาสตร์

แบบทดสอบการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ
วิชาวิทยาศาสตร์ ปี 2549 - 2550

แบบทดสอบการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ
วิชาวิทยาศาสตร์ ปี 2551 - 2552

แบบทดสอบการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ
วิชาวิทยาศาสตร์ ปี 2553 - 2554

แบบทดสอบการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ
วิชาวิทยาศาสตร์ ปี 2555 - 2556

แบบทดสอบการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ
วิชาวิทยาศาสตร์ ปี 2557 - 2558

แบบทดสอบการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ
วิชาวิทยาศาสตร์ ปี 2559 - 2560

bottom of page