ติวเตอร์ชีววิทยา

ตามหาติวเตอร์มากประสบการณ์ได้ที่นี่

07A1444F-20C3-4403-A447-294566AA36A0.jpe

เกศแก้วกัลยา วงษ์สวัสดิ์ (แตงโม) 

ปริญญาตรี:  จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม ม.ลาดกระบัง

ปริญญาโท (กำลังศึกษา):  Biology Latvia university

Matt_Profile picture.jpg

เมตต์ ด่านธาราเดช (เมตต์) 

ปริญญาตรี:  Liberal Arts and Sciences, University College Maastricht
                      ประเทศเนเธอร์แลนด์ (กำลังศึกษา)

Jiraporn_Profile%20picture%20(2)_edited.

จิราพร นามลิวัลย์ (นุ้ย)

ปริญญาตรี:  พยาบาล ม.ขอนแก่น 

ปริญญาตรี (2):  นิติศาสตร์ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

Saowapak_Profile picture.png

เสาวภาคย์ ชุ่มวัฒนะ (หมูหยอง) 

ปริญญาตรี: เคมี เกษตรศาสตร์ 

ปริญญาโท: เคมี เกษตรศาสตร์ 

ปริญญาเอก: เคมีเชิงฟิสิกส์ เกษตรศาสตร์

Profile4.jpg

อุษณา แย้มขยัน (หมู) 

ปริญญาตรี: เคมี ศิลปากร 

ปริญญาโท: เคมี (พอลิเมอร์) มหิดล (อินเตอร์) เกรดเฉลี่ย 3.60

นภัสสร-2.jpg

นภัสสร สารพล (แบม)

มัธยมศึกษา :​ โรงเรียนหอวัง

ปริญญาตรี :​ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีวภาพรังสี ม.เกษตรศาสตร์ (กำลังศึกษา)

ธิดารัตน์.jpg

ธิดารัตน์​ มา​รุ่งเรือง (เม)

ปริญญาตรี :​ คณะทันตแพทย​ศาสตร์​ ม.ธรรมศาสตร์ (กำลังศึกษา)

ผกามาศ.jpg

ผกามาศ ภู่ทอง (พลอย)

มัธยมปลาย :​ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย

ปริญญาตรี :​ คณะวิทยาศาสตร์ เอกชีววิทยา มศว เกียรตินิยมอันดับ 1

สุวรา.jpg

สุวรา จิตพัฒนไพบูลย์ (ออมทรัพย์)

ปริญญาตรี :​ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

line_oa_chat_210405_083124.jpg

อัยมี่ ดีเจริญ (อัยมี่)

ปริญญาตรี :​ วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ ม.รังสิต ทุนเรียนฟรี 100% GPA3.92

 ผ่าน สอวน หรือ โอลิมปิกวิชาการแห่งประเทศไทย ค่าย2 สาขาชีววิทยา