ติวเตอร์คณิตศาสตร์

ตามหาติวเตอร์มากประสบการณ์ได้ที่นี่

ชนมน ไชยอ่อนแก้ว (มุก) 

ปริญญาตรี: วิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (กำลังศึกษา)

วิชาและระดับชั้นที่ถนัดสอน :

- ประถมศึกษา : ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์

- มัธยมต้น : คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ 

- มหาวิทยาลัย : calculus1, calculus3 (matrix,linear algebra), soil mechanics, foundation engineering, mechanics of solid, physics1 (กลศาสตร์)

เมตต์ ด่านธาราเดช (เมตต์) 

ปริญญาตรี:  Liberal Arts and Sciences, University College Maastricht ประเทศเนเธอร์แลนด์ (กำลังศึกษา)

วิชาและระดับชั้นที่ถนัดสอน :

- IGCSE ทุกวิชา สำหรับชีั้นมัธยมศึกษาตอนต้น-ปลาย เพื่อสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
  หรือหลักสูตรอินเตอร์ในประเทศ
English Literature + English Language for Higher Education

ธนัช ศังขะกฤษณ์ (นัท) 

ปริญญาตรี: ฟิสิกสั์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เกรดเฉลี่ย 3.50

ปริญญาโท: ฟิสิกสั์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หลักสูตรอินเตอร์ เกรดเฉลี่ย 3.94  (กำลังศึกษา)
ปัจจุบัน: เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี ทำการศึกษาวิจัยในประเทศญี่ปุ่นกับสถาบันวิจัยฟิสิกส์นิวเคลียร์แห่งมหาวิทยาลัยโอซาก้า

วิชาและระดับชั้นที่ถนัดสอน :

- ฟิสิกส์ (มัธยมต้น, มัธยมปลาย, ค่ายสอวน., สอบเข้าโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์)

- คณิตศาสตร์ (มัธยมต้น, มัธยมปลาย)

- แคลคูลัส ระดับมหาวิทยาลัย

ประเสริฐ ทวีมหาคุณ (บอล)

ปริญญาตรี: เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เกรดเฉลี่ย 3.14

ปริญญาโท: การจัดการ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 3.21

วิชาและระดับชั้นที่ถนัดสอน :

- ติวเข้าม.1 และเข้าม.4 โรงเรียนรัฐชั้นนำ

- ประถมศึกษา-มัธยมปลาย : คณิตศาสตร์ sat gmat bmat

- มหาวิทยาลัย : calculus1, calculus2, calculus3

พงษ์พิชัย ภูชัน (ตี๋)

มัธยมปลาย: หลักสูตรวิทย์-คณิต โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม จ.ขอนแก่น เกรดเฉลี่ย 3.48

ปริญญาตรี:  วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น เกรดเฉลี่ย 2.56 ได้รับทุน Student Pilot Bangkok Airways 2018

วิชาและระดับชั้นที่ถนัดสอน :

- มัธยมศึกษาตอนต้น-ปลาย : ฟิสิกส์ คณิต ภาษาอังกฤษ สำหรับเพิ่มเกรดและสอบเข้ามหาวิทยาลัย

- มหาวิทยาลัย : แคลคูลัส 1-2-3

กัลป์ไชย รังสิเกรียงไกร (เอม)

ปริญญาตรี:  Chemical engineering, University of Leeds เกรดเฉลี่ย 3.20 (เกียรตินิยมอันดับ2)

ปริญญาโท:  Advanced Chemical engineering, University of Birmingham (กำลังศึกษา)

วิชาและระดับชั้นที่ถนัดสอน :

- IELTS, TOEIC GAT-Eng

- ภาษาอังกฤษ Grammar

- Math, Physics, Chemistry ภาคอินเตอร์ (IGCSE, A-level, SAT)

รัฐธรรมนูญ รัตนโกสุมภ์ (โซดา)

มัธยมปลาย: หลักสูตร GEP โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ปริญญาตรี:  ภาควิชาไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตร บางเขน 

วิชาและระดับชั้นที่ถนัดสอน :

- ฟิสิกส์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาและเตรียมสอบเข้า ม.4
- คณิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาและเตรียมสอบเข้า ม.4

จิราพร นามลิวัลย์ (นุ้ย)

ปริญญาตรี:  พยาบาล ม.ขอนแก่น 

ปริญญาตรี (2):  นิติศาสตร์ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

วิชาและระดับชั้นที่ถนัดสอน :

-ม.ต้น-ม.ปลาย: คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา 

-มหาวิทยาลัย:  Anatomy, Biochemistry, Preclinic, Pathology, Psychology, Physiology

มสารัศม์ ภูวพัฒน์ศิรโชค (มะปราง)

ปริญญาตรี:  เอกภาษาอังกฤษ คณะ BA English The Institute of International Studies of Ramkhamhaeng University เกรดเฉลี่ย 3.24 

วิชาและระดับชั้นที่ถนัดสอน :

- ภาษาอังกฤษ ทุกระดับชั้น อนุบาล-วัยทำงาน
- คณิตศาสตร์ ทั้งภาคปกติและอินเตอร์ ระดับอนุบาล-ม.3
- วิทยาศาสตร์ ทั้งภาคปกติและอินเตอร์ ระดับอนุบาล-ม.3

นวัต นำเสียง (ไทเกอร์)

มัธยมปลาย: หลักสูตรวิทย์-คณิต สวนกุหลาบวิทยาลัย เกรดเฉลี่ย 3.36

ปริญญาตรี:  วิศวกรรมอุตสาหการ มหิดล 

วิชาและระดับชั้นที่ถนัดสอน :

- คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา

- คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา

ชลธิชา เอี่ยมวชิรกุล (จูน)

มัธยมปลาย: หลักสูตรวิทย์-คณิต จุฬาภรราชวิทยาลัย เกรดเฉลี่ย 3.61

ปริญญาตรี:  วิศวกรรมเคมี มหิดล (กำลังศึกษา)

วิชาและระดับชั้นที่ถนัดสอน :

- คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษา

- วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษา
- ฟิสิกส์ ระดับ
ชั้นมัธยมศึกษา

Krishna Ellainnee (JC) from Philippines

ปริญญาตรี: ​  Bachelor’s Degree in Mechanical Engineering

วิชาและระดับชั้นที่ถนัดสอน :

- Math ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีีที่ 1-6

- Science ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีีที่ 1-6

- English ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีีที่ 1-6

บุณยาพร ควรคิด (น้ำ)

มัธยมศึกษา : โรงเรียนโพธิสารพิทยากร (ผ่านการสอบเทียบ GED) 

ปริญญาตรี :​ สอบติดมหาลัยมหิดลอินเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ เอกชีววิทยา 

วิชาและระดับชั้นที่ถนัดสอน :

- คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
- ภาษาอังกฤษ
 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 6
- GED (Science, Math, Social Studies, Reasoning Through Language Arts)

มธุริน วงศ์วิเศษ (เมย์)

มัธยมศึกษา : โรงเรียนราชินี (หลักสูตรวิทย์-คณิต

ปริญญาตรี :​ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ถาควิชาสถิติ สาขาไอที จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2)

วิชาและระดับชั้นที่ถนัดสอน :

- คณิตศาสตร์ ถนัดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย-มหาวิทยาลัย

จักรพงษ์ อาจคงหาญ (ต้า)

มัธยมปลาย: ราชวินิต เกรดเฉลี่ย 3.80 

ปริญญาตรี:  วิศวกรรมศาสตร์ (เคมี) ม.เกษตร

วิชาและระดับชั้นที่ถนัดสอน :

-ฟิสิกส์ เคมี คณิตศาสตร์ ม.1-ม.6: เพิ่มเกรด, PAT1-2, 9 วิชาสามัญ, ติวเข้าม.4และมหาวิทยาลัย
-วิิชาเฉพาะวิศวกรรมศาสตร์ PAT3 ติวสอบเข้ามหาวิทยาลัย

อุดมศักดิ์ กุลครอง (กู้)

มัธยมปลาย:  โรงเรียนนาคประสิทธิ์ จ.นครปฐม

ปริญญาตรี:  สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ปริญญาโท:  บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

วิชาและระดับชั้นที่ถนัดสอน :

-คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เคมี 

-ระดับชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น

ศศิประภา วิลาวัลย์ (แพรไหม) 

มัธยมปลาย: หลักสูตรวิทย์-คณิต โรงเรียนนารีนุกูล จ.อุบลราชธานี 

ปริญญาตรี: สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปริญญาโท: สาขาเคมีศึกษา (การสอนเคมี) คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร (เคยเป็นผู้ดูแลนักเรียนแลกเปลี่ยนจากสิงคโปร์)

วิชาและระดับชั้นที่ถนัดสอน :

- คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
- วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
- เคมี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ติวเพิ่มเกรด ติวสอบเข้ามหาวิทยาลัย

นาวิน โฆษิตภัณฑบดี (แสตมป์)

ปริญญาตรี: สาขาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร
​์

วิชาและระดับชั้นที่ถนัดสอน :

- คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
 

ศิโรรัตน์ แตรวิจิตร (มด)

มัธยมปลาย:  โรงเรียนพนมสารคาม ‘พนมอดุลวิทยา’ จ.ฉะเชิงเทรา (หลักสูตร IEP)

ปริญญาตรี:  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิชาและระดับชั้นที่ถนัดสอน :

-คณิตศาสตร์ ระดับชั้นอนุบาล-มหาวิทยาลัย
-วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นอนุบาล
-มหาวิทยาลัย

-ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นอนุบาล-มหาวิทยาลัย

สุภาวรรณ​ ภูทัศน์​ (เอ้)

มัธยมศึกษา : โรงเรียนราชินีบน

ปริญญาตรี :​ สาขาการโรงแรม วิทยาลัย​ดุสิตธานี​ (กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3)

วิชาและระดับชั้นที่ถนัดสอน :

- คณิตศาสตร์ ถนัดสอนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

Admin กำลังทยอยนำข้อมูลติวเตอร์ลงหน้าเว็บไซต์

แต่เครือข่ายติวเตอร์ของเรามาจากหลากหลายช่องทาง

ทันทีที่ผู้เรียนลงรายละเอียดงาน เราจะให้ข้อมูลติวเตอร์ทางโทรศัพท์หรือทางไลน์โดยตรง

ตามหาติวเตอร์มากประสบการณ์ได้ที่นี่

Find Your Experienced Tutors, FIND US TUTOR