ติวเตอร์สอนระดับมหาวิทยาลัย

ENGLISH

Matt_Profile picture.jpg

เมตต์ ด่านธาราเดช (เมตต์) 

ปริญญาตรี:  Liberal Arts and Sciences, University College Maastricht ประเทศเนเธอร์แลนด์ (กำลังศึกษา)

วิชาและระดับชั้นที่ถนัดสอน :

- IGCSE ทุกวิชา สำหรับชีั้นมัธยมศึกษาตอนต้น-ปลาย เพื่อสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
 หรือหลักสูตรอินเตอร์ในประเทศ
English Literature + English Language for Higher Education

Gunchai_Profile picture2.jpeg

กัลป์ไชย รังสิเกรียงไกร (เอม)

ปริญญาตรี:  Chemical engineering, University of Leeds เกรดเฉลี่ย 3.20 (เกียรตินิยมอันดับ2)

ปริญญาโท:  Advanced Chemical engineering, University of Birmingham (กำลังศึกษา)

วิชาและระดับชั้นที่ถนัดสอน :

- IELTS, TOEIC GAT-Eng

- ภาษาอังกฤษ Grammar

- Math, Physics, Chemistry ภาคอินเตอร์ (IGCSE, A-level, SAT)

07A1444F-20C3-4403-A447-294566AA36A0_edi

เกศแก้วกัลยา วงษ์สวัสดิ์ (แตงโม) 

ปริญญาตรี:  จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม ม.ลาดกระบัง

ปริญญาโท (กำลังศึกษา):  Biology Latvia university

วิชาและระดับชั้นที่ถนัดสอน :

- ภาษาอังกฤษ ประถมศึกษา - มหาวิทยาลัย (Writing/ listening/ grammar/ speaking) เน้นทักษะ ทุกด้านเพื่อเตรียมสอบหรือเพื่อเตรียมสมัครงาน

- วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมปลาย (สอนทัั้งภาคภาษาไทย และ ภาคภาษาอังกฤษ)

- TOEIC / TOEFL / IELTS

Masarat_Profile picture.jpeg

มสารัศม์ ภูวพัฒน์ศิรโชค (มะปราง)

ปริญญาตรี:  เอกภาษาอังกฤษ คณะ BA English The Institute of International Studies of
                           Ramkhamhaeng University เกรดเฉลี่ย 3.24 

วิชาและระดับชั้นที่ถนัดสอน :

- ภาษาอังกฤษ ทุกระดับชั้น อนุบาล-วัยทำงาน
- คณิตศาสตร์ ทั้งภาคปกติและอินเตอร์ ระดับอนุบาล-ม.3
- วิทยาศาสตร์ ทั้งภาคปกติและอินเตอร์ ระดับอนุบาล-ม.3

Saowapak_Profile picture.png

เสาวภาคย์ ชุ่มวัฒนะ (หมูหยอง) 

ปริญญาตรี: เคมี เกษตรศาสตร์ 

ปริญญาโท: เคมี เกษตรศาสตร์ 

ปริญญาเอก: เคมีเชิงฟิสิกส์ เกษตรศาสตร์

วิชาและระดับชั้นที่ถนัดสอน :

- วิทยาศาสตร์ (ม.ต้น ม.ปลาย), GED Science, O-NET ป.6 ม.3

- เคมีและชีววิทยา (ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. มหาวิทยาลัย), IGCSE Chemistry, SAT Chemistry

- ภาษาอังกฤษ (ม.ต้น ม.ปลาย มหาวิทยาลัย วัยทำงาน), SAT Reading, O-NET ป.6 ม.3

- ภาษาอังกฤษ สำหรับสัมภาษณ์งาน-การทำงาน-ทุนแพทย์เฉพาะทาง

- TOEFL, TOEIC, IELTS, CU-TEP

- ภาษาเยอรมันสำหรับการท่องเที่ยว

Admin กำลังทยอยนำข้อมูลติวเตอร์ลงหน้าเว็บไซต์

แต่เครือข่ายติวเตอร์ของเรามาจากหลากหลายช่องทาง

ทันทีที่ผู้เรียนลงรายละเอียดงาน เราจะให้ข้อมูลติวเตอร์ทางโทรศัพท์หรือทางไลน์โดยตรง

ตามหาติวเตอร์มากประสบการณ์ได้ที่นี่

Find Your Experienced Tutors, FIND US TUTOR